วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน วัน ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕

บันทึกการปฏิบัติงาน
วัน ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕
กิจกรรมที่ปฏิบัติ
เวลา ๐๗.๔๐-๐๘.๐๐น. คุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตพื้นที่ของแต่ละชั้นเรียนที่ต้องทำความ       สะอาด และ จัดระเบียบแถวนักเรียนหน้าเสาธง.
เวลา  ๐๘.๓๐-๑๐.๓๐น.จัดทำงานธุรการห้องเรียน

เวลา ๑๓.๓๐-๑๔.๓๐น.จัดทำงานธุรการห้องเรียนร่วมกับนักเรียน


ผลการปฏิบัติงาน
๑.ความมีระเบียบวินัย และรู้จักหน้าที่ของตนเอง
๒.ความมีน้ำใจ ความสามัคคีในหมู่คณะ

วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันพุธ ที่ 13 มิถุนายน 2555

   1. ไปรับนักเรียนหน้า โรงเรียน 7.00 น.
   2.เข้าแถวเคารพธงชาติ 7.50
   3. เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
  
    ผลการปฏิบัติงาน     
    นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนดี และมีความสนใจในการทดลอง
ปัญหาและการแก้ไข
     -   

วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันอังคาร ที่12 มิถุนายน 2555

กิจกรรม
1.  ตอนเช้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
2.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์นักเรียนชั้นม.3/2 เวลา 8.30-9.50น.
3.  พักรับประทานอาหารเที่ยง

ผลการปฏิบัติงาน
1.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติเรียบร้อย
2.  นักเรียนชั้น ม.3/2 ตั้งใจเรียนทุกคน
3.  นักเรียนเดินทางกลับบ้านเรียบร้อย
ปัญหาและการแก้ไข

วันจันที่ 11 มิถุนายน 2555

ตอนเช้าไปรับเด้กนักเรียน 7.00
เวลา 7.50 เข้าแถวเคารพธงชาติและทำกจกรรมหน้าเสาธง
8.30 เริ่มการเรียนการสอนในคาบแรก คาบ 1และคาบ 2 สอนวิทยาศาสตร์ ชั้นม.3/3 จากนั้นตอนบ่ายก้เริ่มไห้เด้กซ่อมกีฬา

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2555


กิจกรรมวันไหว้ครู 7 มิถุนายน 2555

วันหัด ที่ 7 มิถุนายน 2555

ตอนเช้าไปรับเด้กนักเรียน เวลา 7.00 น.
7.50 เข้าแถวหน้าเสาธง
จากนั้นทำกิจกรรมไหว้ครู
เวลา11.00เตรียมสอนในคาบ ที่ 4 และคาบ 5 คาบ6 สอนวิทยาศาสตร์ ม.3/2

วันพุธที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ขยันจัดจัง อิอิ
                           จัดบอร์ดวันวิสาขบูชา เมื่อวันสำคัญที่ผ่านมา

ุ6 มิถุนายน 2555

ไปมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสรีธรรมราช ประชุมเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา

5 มิถุนายน 2555

ตอนเช้า 7.00 น.รับเด้กนักเรียนหน้าโรงเรียน
7.50 น. เข้าแถวพร้อมเด้กนักเรียน
8.30 เริ่มสอนคาบแรก วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นม.3/1
จากนั้นค้นหาความรุ้เพิ่งเติมในหมวดวิทยาศาสตร์