วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 17 กันยายน 2555

 สรุปการทำกิจกรรม วันวิชาการ

               สำหรับสัปดาห์นี้มีการเรียนการสอนเพียงแต่ 2 วัน  เนื่องจากทางโรงเรียนมีกิจกรรมวันวิชาการ โดยเด็กนักเรียนและครูต้องไปเข้ารวมกิจกรรมหลายคน ทางโรงเรียนจึงมีกำหนดการปิดโรงเรียนเป็นเวลา 3 วัน คือ พุธ-ศุกร์  ที่ 5-7 กันยายน 2555  ส่วนนักเรียนและครูที่มีหน้าที่ต้องเข้าร่วมกิจกรรมก็ต้องเข้าร่วมกิจกรรม ตามแต่ละรายวิชากำหนด  ซึ่งหลักสูตรวิทยาศาสตร์นั้น ได้สถานที่ในการแข่งขันที่ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช  กิจกรรมในการแข่งขันผ่านไปได้ด้วยดี

สรุปการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 16 กันยายน 2555

สรุปการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 16 กันยายน 2555
1.สิ่งที่ได้เรียนรู้
   ในสัปดาห์นี้ได้มีการจัดกิจกรรม   สิ่งที่ได้เรียนรู้ได้รู้ถึงการจัดกิจกรรมให้นักเรียนและการจัดการเรียนรู้ ในสัปดาห์นี้ให้นักเรียนทำการสอบแก้ตัวสอบกลางภาคสำหรับนักเรียนที่สอบไม่ ผ่าน ซึ่งผลการสอบกลางภาคที่ผ่านมาทำให้เราได้รู้ว่านักเรียนมีความรู้มากน้อย เพียงใด และเราก็สามารถวัดถึงศักยภาพของเราด้วยว่ามีความสามารถในการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพมากน้อยเพียงใด ตลอดจนนำข้อผิดพลาดมาปรับปรุงแก้ไขต่อไป
2.ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข
   ในการสั่งการบ้านและงานแก่นักเรียนมีนักเรียนบางส่วนที่ไม่ทำงานมาส่ง ซึ่งนักเรียนไม่ค่อยมีความรับผิดชอบ

วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 10 ระหว่างวันที่ 23 - 27 กรกฎาคม 2555

สรุปการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 10  ระหว่างวันที่ 23 - 27 กรกฎาคม 2555
1.สิ่งที่ได้เรียนรู้
   ในสัปดาห์นี่ได้เรียนรู้ในการทดสอบนักเรียนวิชาลูกเสือ-เนตรนารี นักเรียนชั้นม .3 โดยการให้นักเรียนฝึกปฏิบัติการเป็นผู้นำ และให้ฝึกระเบียบแถวทั้ง 8 ระเบียบแถว อีกทั้งยังได้เข้าใจถึงกระบวนการสอนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการควบคุมชั้นเรียน การใช้วิธีการสอนที่สอดคล้องกับเนื้อหา
2.ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข
   ใน การสอนสัปดาห์นี่ ยังมีนักเรียนชายบางคนเข้าห้องเรียนสายเกิข 15 นาที และไม่พาอุปกรณ์การเรียนมา ซึ่งครูได้ตักเตือนและลงโทษนักเรียน
3.สิ่งที่ควรเรียนรู้เพิ่มเติม
กิจกรรมกีฬาอำเภอหัวไทร
ซึ่งจัดขึ้นที่โรงเรียนทรายขาววิทยา

แข่งกีฬาตำบลหัวไทร


วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติงาน


สรุปการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 7  ระหว่างวันที่ 2 - 6 กรกฎาคม 2555
1.สิ่งที่ได้เรียนรู้ึ
   สิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้คือ ทำให้เกิดความคิดใหม่ๆ ในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้เร็วขึ้น และนักเรียนสามารถปฎิบัติการทดลอง จนเกิดองค์ความรู้ด้วยตนเอง
2.ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข
   ในสัปดาห์นี้ปัญหา คือ มีนักเรียนชายชั้นม.3/2 บางคนเข้าห้องเรียนสายเกิน 15 นาที ทำให้การจัดการเรียนรู้ช้า เพราะเนื่องจากการจัดการเรียนรู้ต้องย้อนกลับมาสอนนักเรียนที่เข้าห้องสาย อีกครั้ง
   ครูได้ตักเตือนนักเรียนที่ีเข้าห้องเรียนสาย และได้ทำโทษโดยการหักคะแนน
3.สิ่งที่ควรเรียนรู้เพิ่มเติม
   วิธีการจัดการเรียนรู้ที่ทำให้นักเรียนเกิดความสนุกสนาน โดยจะต้องเหมาะสมกับเนื้อหาและเวลาที่เรียน
  สรุปประจำเดือนกรกฎาคมสัปดาห์ที่ 1
ได้เรียนรู้กระบวนการเรียนการสอน ทักษะกระบวนการทดลอง ว่ามีวิธีการ ขั้นตอน การปฏิบัติ
     ขั้นที่ 1 ระบุปัญหา
     ขั้นที่ 2 สมมติฐาน
     ขั้นที่ 3 รวบรวมข้อมูล
     ขั้นที่ 4 วิเคราะห์ข้อมูล
     ขั้นที่ 5 สรุปผลการทดลอง
- กิจกรรมโฮมรูม
     การดูแลนักเรียน ตรวจผม ตรวจเล็บ ตรวจเครื่องแต่งกาย
     การยืนแถว
     เช็กรายชื่อนักเรียน

วันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่  7 เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.2555
1.สิ่งที่ได้เรียนรู้
   สิ่งที่ดิฉันได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้ คือการได้เป็นกรรมการให้คะแนนเชียร์กีฬาสี การสอนในสัปดาห์นี้ก็ดีขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากได้เรียนรู้เพิ่มขึ้น

2.ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
   ในสัปดาห์นี่ปัญหาที่เกิดขึ้น คือ จะต้องกลับมหาวิทยาลัยเพื่อไปทำวิจัย จึงทำให้ต้องฝากคาบสอนไว้กับครูพี่เลี้ยง และเป็นอุปสรรคในการเดินทาง

3. สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
    การค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมเรื่องที่สอน คือเรื่องพันธุกรรม

วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

อบรมเชิงปฎิบัติการค่ายวิทยาศาสตร์ ม.ต้น


วันจันที่ 2 กรกฎาคม 2555

เข้าเวรตอนเช้า รับนักเรียนหน้าประตูของโรงเรียนและทำกิจกรรมหน้าตอนเช้า
- เข้าสอนนักเรียน ชั้น 3/1 คาบที่ 2 สอนเรื่องพันธุกรรม
- เข้าสอนนักเรียน ชั้น ม.3/3 ให้นักเรียนทำแผนผัง
- ซ้อมพาเรต

วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน วัน ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕

บันทึกการปฏิบัติงาน
วัน ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕
กิจกรรมที่ปฏิบัติ
เวลา ๐๗.๔๐-๐๘.๐๐น. คุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตพื้นที่ของแต่ละชั้นเรียนที่ต้องทำความ       สะอาด และ จัดระเบียบแถวนักเรียนหน้าเสาธง.
เวลา  ๐๘.๓๐-๑๐.๓๐น.จัดทำงานธุรการห้องเรียน

เวลา ๑๓.๓๐-๑๔.๓๐น.จัดทำงานธุรการห้องเรียนร่วมกับนักเรียน


ผลการปฏิบัติงาน
๑.ความมีระเบียบวินัย และรู้จักหน้าที่ของตนเอง
๒.ความมีน้ำใจ ความสามัคคีในหมู่คณะ

วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันพุธ ที่ 13 มิถุนายน 2555

   1. ไปรับนักเรียนหน้า โรงเรียน 7.00 น.
   2.เข้าแถวเคารพธงชาติ 7.50
   3. เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
  
    ผลการปฏิบัติงาน     
    นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนดี และมีความสนใจในการทดลอง
ปัญหาและการแก้ไข
     -   

วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันอังคาร ที่12 มิถุนายน 2555

กิจกรรม
1.  ตอนเช้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
2.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์นักเรียนชั้นม.3/2 เวลา 8.30-9.50น.
3.  พักรับประทานอาหารเที่ยง

ผลการปฏิบัติงาน
1.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติเรียบร้อย
2.  นักเรียนชั้น ม.3/2 ตั้งใจเรียนทุกคน
3.  นักเรียนเดินทางกลับบ้านเรียบร้อย
ปัญหาและการแก้ไข

วันจันที่ 11 มิถุนายน 2555

ตอนเช้าไปรับเด้กนักเรียน 7.00
เวลา 7.50 เข้าแถวเคารพธงชาติและทำกจกรรมหน้าเสาธง
8.30 เริ่มการเรียนการสอนในคาบแรก คาบ 1และคาบ 2 สอนวิทยาศาสตร์ ชั้นม.3/3 จากนั้นตอนบ่ายก้เริ่มไห้เด้กซ่อมกีฬา

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2555


กิจกรรมวันไหว้ครู 7 มิถุนายน 2555

วันหัด ที่ 7 มิถุนายน 2555

ตอนเช้าไปรับเด้กนักเรียน เวลา 7.00 น.
7.50 เข้าแถวหน้าเสาธง
จากนั้นทำกิจกรรมไหว้ครู
เวลา11.00เตรียมสอนในคาบ ที่ 4 และคาบ 5 คาบ6 สอนวิทยาศาสตร์ ม.3/2

วันพุธที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ขยันจัดจัง อิอิ
                           จัดบอร์ดวันวิสาขบูชา เมื่อวันสำคัญที่ผ่านมา

ุ6 มิถุนายน 2555

ไปมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสรีธรรมราช ประชุมเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา

5 มิถุนายน 2555

ตอนเช้า 7.00 น.รับเด้กนักเรียนหน้าโรงเรียน
7.50 น. เข้าแถวพร้อมเด้กนักเรียน
8.30 เริ่มสอนคาบแรก วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นม.3/1
จากนั้นค้นหาความรุ้เพิ่งเติมในหมวดวิทยาศาสตร์

วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

31 พ.ค. 2555

ตอนเช้ารับเด้กนักเรียน7.00น. เข้าแถว 7.50 น. เตรียมเนื่อหาสอนเรื่องความสัมพันธ์ในระบบนิเวศชั้นม.3/1 คาบ 2 เสร็จแล้วสอนวิชาซ่อมเสริมชั้นม.2 วิชาคอมพิวเตอร์ ตอนบ่ายสอนม.3/2และม.3/3 ในคาบ5และ6

30 พ.ค. 2555

ตอนเช้าไปรับเด็กนักเรียน เวลา7.00 น. เสร็จแล้วไปเข้าแถวเวลา 7.50 เเล้วเตรียมสอนในคาบ 3และ4 เมื่อสอนเสร็จศึกษาความรู้เพิ่งเติมงานเอกสานต่างๆๆ

วันอาคารที่28 พ.ค.2555

ตอนเช้าไปรับเด็กนักเรียน เข้าแถวห้นเสาธงเวลา 7.50 เเล้วเตรียมเอกสานสอนม.3/1 ในคาบ1และ2 เรื่องระบบนเวศ แล้วสังเกตุอาจารย์คนอื่นเวลาว่างๆๆ

วันจันทร์ ที่27 พ.ค.2555

ตอนเช้าไปรับเด้กนักเรียนหน้าโรงเรียน เสร็จแล้วไปเข้าแถวพร้อมเด้กนักเรียนสังเกตดูครูพี่เลี้ยง แล้วเตรียมสอนในคาบที่1และ2เรื่องระบบนิเวศชั้นม.3/3 จากนั้นศึกษาข้อมูลพื้นฐานทางโรงเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันที่ 24 พ.ค. 2555

ตอนเช้ารับเด็กนักเรียน 7.30
ตอนเวลา7.50 ไปเข้าแถวพร้อมนักเรียน
คาบ 2 สอนวิขาวิทยาศาสตร์ ม.3/1
คาบ 3-4 สอนคอมพิวเตอร์ ชั้น ม.2
คาบ5 สอนวิทยาศาสตร์ ม.3/2
คาบ6 สอนวิทยาศาสตร์ ม.3/3
แล้วเตรียมเอกสารสอนพุ้งนี้ต่อ

วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วัน พุธ ที่23 พ.ค. 2555

ตอนเช้าไปรับเด็กนักเรียน
7.50 เข้าแถวพร้อมเด็กนักเรียน ไปดูการทำหน้าที่ของครูพี่เลี้ยง
8.30 เริ่มเข้าคาบเรียน นั้งเตรียมเอกสาร การสอน เพื่อสอนในคาบ 3 คาบ4
เสร็จแล้วพักเที่ยง มาเตรียมและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

21 พฤษภาคม 2555

ตอนเช้าอากาศเเจ่มใส ขี้เกียจตื่นมาก ตื่นเช้าแต่งตัวไปโรงเรียนไปรับเด็กนักเรียน ในตอนเช้าเสร็จแล้วเตรียมเอกสารไปสอนในคาบ1คาบ2 วิทยาศาสตร์ ม.3/3 เเล้วมีการเกตของครูพี่เลี้ยงโดยมีข้อบกพร่องบางส่วน แล้วนำมาแก้ไขเพื่อที่จะพัฒนาตนเองในคาบต่อไป แล้วคาบสุดท้ายไปดูเด็กในคาบโฮมรูม เพื่อสังเกตการโฮมรูมของอาจารย์

วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

อาทิตย์แรกของการสอน

อาทิตย์แรกผ่านไป ตอนแรกรู้สึกไม่คุ้นเลยปรับตัวยากมาก ตอนเช้าก้ไปรับนักเรียนแต่สนุกดีฝึกความเป็นครู เสร็จแล้วไปเข้าแถวหน้าเสาธงพร้อมเด็กนักเรียน นี้ชีวิตมหาลัยไม่เข้าเเถวมานานแล้ว แล้วเตรียมเอกสารการสอนต่อไป บางทีก้สนุกนะเพราะได้เจอเด็กที่สนุกมีส่วนร่วมในการเรียน แต่ก็มีมั้งบางคนที่ไม่สนใจเราก็ควรปรับวิธีในการสอนเรื่อยๆๆต่อไป

วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันที่ สาม ของการฝึกสอน

ตอนเช้าพากระเป๋าไปตั้ง แล้วไปรับเด็กนักเรียน หน้าประตูโรงเรียน เด็ก เยอะมาก รับเด็กอย่างมีความสุข ตอนเช้าเจอนักเรียนยิ้มไห้มีความสุขในการสอน อิอิ แล้วไปหน้าเสาธงทำกิจกรรมหน้าเสาธง เสร็จแล้วเตรียมการสอน ชั้นม.3 แต่เด็กนักเรียนไปเลือกเสรี เลยไม่ได้สอน เสร็จแล้วตอนบ่าย ไปทำกิจกรรมลูกเสือพร้อมครูพี่เลี้ยง

วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

โครงการนิเทศนักศึกษา

เปิดเทอมวันแรกของผมที่โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ เด็กเยอะมากครับ วันแรกก็เข้าไปพบ ผอ. ปฐมนิเทศ และเข้าไปพบหัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เพื่อชี้แจงแนวการสอน และวิชาที่จะสอน ว่าเราจะสอน ม. ไหนเวลาเท่าไหร่ และสอนคาบไหน จะได้จัดเขียนการเรียนรู้ได้ถูกครับ